ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 21 Μαίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που έχει επιχορηγηθεί με την Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 92915/12.12.2017 Απόφαση Υπουργού Υγείας (ΚΑΕ 2544 Φ210), το οποίο προβλέπει τη λειτουργία Θεραπευτικού Επιδεικτικού Αγροκτήματος και πολυχώρου δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην περιοχή Κουλούκι Λέρουπροσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους Πολιτικούς - Μηχανολόγους Μηχανικούς  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω:

Για αναλυτικές λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στην έδρα του ΚΟΙΣΠΕ στα Λέπιδα Λέρου, είτε τηλέφωνο 2247023105 ή στο email:info@koispe.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  21/5/2018 έως και 8/6/2018, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 Τ.Κ. 85400 Λέρος. Προσφορές που θα παραληφθούν ή θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ στο τηλέφωνο: 22470 28016, fax: 22470 28015, ή στο e-mail: info@koispe.gr 

Λέρος, 21-5-2018 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ