κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος 6,5hp

Δημοσιεύτηκε την 18 Ιανουαρίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού αγροτικών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: Σκαπτικό μηχάνημα (μοτοτσάπα) με κινητήρα βενζίνης 6,5 hp

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

  • Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται).
  • Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).
  • Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται).   

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου, Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από 18/01/2018 έως και 8/02/2018, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 - ΤΚ 85400 Λέρος ή στο e-mail: info@koispe.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 28016, fax: 22470 28015. 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές. Ο Συνεταιρισμός διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπροθέσμως μόνο μια προσφορά και από την αξιολόγηση προκύψει ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ο Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου δύναται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν είτε το σύνολο του ζητούμενο προς προμήθεια εξοπλισμού είτε μέρους αυτού.  

Λέρος, 18-1-2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεωργίου Ανδρέας