κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας με αντικείμενο τη Μελισσοκομία και με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία, προτίθεται να προσλάβει έναν εμψυχωτή Επαγγελματία Μελισσοκόμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης απασχόλησης, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της θέσης είναι η εκπαίδευση, η υποστήριξη κατά την εργασία και η βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στη δραστηριότητα της  Μελισσοκομίας. Παράλληλα στα πλαίσια του σχεδιασμό της ανάπτυξης και του συντονισμού της δραστηριότητας προβλέπεται η συνεργασία με τα στελέχη του ΚοιΣΠΕ και η γενικότερη υποστήριξη του ψυχοκοινωνικού & αποκαταστασιακού έργου του Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης και εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Εργασιακή εμπειρία στις μελισσοκομικές δραστηριότητες τουλάχιστον 5ετής (Βιβλιάριο Μελισσοκόμου θεωρημένο από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)
  2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & Εκπαίδευση στη Μελισσοκομία (σεμινάρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ)
  3. Δίπλωμα οδήγησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έξι (6) μήνες 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 1.      Αίτηση.
  2. 2.      Βιογραφικό σημείωμα.
  3. 3.      Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. 4.      Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας.
  5. 5.      Αποδεικτικά εκπαίδευσης στη Μελισσοκομία.
  6. 6.      Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει ο υποψήφιος.
  7. 7.      Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην επιτροπή αξιολόγησης & επιλογής του ΚοιΣΠΕ παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  30/1/2018 έως και 20/2/2018, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 Τ.Κ. 85400 Λέρος. Αιτήσεις που θα παραληφθούν ή θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ στο τηλέφωνο: 22470 28016, fax: 22470 28015, ή στο e-mail: info@koispe.gr

Λέρος, 30-1-2018 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

 

 

Γεωργίου Ανδρέας