κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε την 13 Φεβρουαρίου, 2017

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, προτίθεται να προσλάβει έναν Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας για 8 μήνες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ένας (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Εργοθεραπευτών, ή άλλης σχετικής ειδικότητας,  για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία τους και την ομαλότερη ένταξη τους στις διαδικασίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οκτώ (8) μήνες – έως τέλος του 2017. 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής,
 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 3. Γενική εργασιακή εμπειρία. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις ή σε προγράμματα υποστήριξης ευπαθών ή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 3. Γνώση ξένων γλωσσών.
 4. Εθελοντική εργασία σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο τίτλων σπουδών.
 5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει ο υποψήφιος.
 7. Αποδεικτικά πρότερης εργασιακής εμπειρίας.
 8. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην επιτροπή αξιολόγησης & επιλογής του ΚοιΣΠΕ παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  13/2/2017 έως και 6/3/2017, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 Τ.Κ. 85400 Λέρος.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν ή θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ στο τηλέφωνο: 22470 28016, fax: 22470 28015, ή στο e-mail: info@koispe.gr