κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια μελισσοκομικού εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε την 6 Φεβρουαρίου, 2017

Λέρος, 06-02-2017

ΑΠ 15

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα προβεί στην αγορά μελισσοκομικού εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

  • Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται).
  • Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).
  • Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται).   

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου, Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  06/02/2017 έως και  20/02/2017, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 - ΤΚ 85400 Λέρος ή στο e-mail: info@koispe.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 28016, fax: 22470 28015. 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές. Ο Συνεταιρισμός διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπροθέσμως μόνο μια προσφορά και από την αξιολόγηση προκύψει ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ο Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ Δωδεκανήσου δύναται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν είτε το σύνολο του ζητούμενο προς προμήθεια εξοπλισμού είτε μέρους αυτού. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κυψέλες ξύλινες 2όροφες πλήρεις                   

10 τεμάχια

Κυψελίδια ξύλινα 5 πλαισίων                   

10 τεμάχια

Φύλλα κηρύθρας                           

500 τεμάχια

Μελισσο-διαφράγματα                  

100 τεμάχια

Ομιχλοποιητής (κατά της Βαρόας)                

1 τεμάχιο

Σκουρκοπαγίδες                

10 τεμάχια

Ρουχισμός – προστατευτικά μέσα (μάσκα/μπουφάν)

4 τεμάχια