κοισπε anakoinoseisΑνακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Εκπόνηση έρευνας αγοράς

Δημοσιεύτηκε την 30 Ιανουαρίου, 2017

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου, προκηρύσσει  την  υλοποίηση του έργου "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ".

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Λέρος, 30-1-2017

ΑΠ 09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ του Τομέα Ψυχικής Υγειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο απόφασης Α.Π.Β3α/Γ.Π.οικ..95028/15-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΠ465ΦΥΟ-8ΚΑ) του Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΠΕ που αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, προκηρύσσει  την  υλοποίηση του έργου "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ". 

Πιο συγκεκριμένα ο ΚοιΣΠΕ Δωδεκανήσου στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του με απώτερο στόχο την στήριξη της απασχόλησης πολιτών με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, προτίθεται να προβεί στην εκπόνηση έρευνας που αφορά τα παρακάτω ειδικά αντικείμενα:

-          Ανασκόπηση και αποτίμηση των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων του ΚοιΣΠΕ Δωδεκανήσου.

-          Δυνατότητες γεωγραφικής επέκτασης  στα άλλα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας και διαφοροποίησης της δραστηριότητας.

-          Διαμόρφωση προτάσεων νέων δραστηριοτήτων και εκτίμηση κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου.

-          Οργάνωση στρατηγικών συνεργασιών με φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

-          Σχεδιασμός ενεργειών προβολής και προώθησης της παραγωγής του ΚοιΣΠΕ. 

Διάρκεια έρευνας: 6 μήνες από τη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Για την επιλογή του αναδόχου θα εκτιμηθεί η εμπειρία από τη λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών και καλή γνώση της οικονομίας της περιοχής. Θα εκτιμηθεί η καταλληλότητα της πρότασης σε συνδυασμό με τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της πρότασης. 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

-          Η αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας εργασίας.

-          Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου, Λέπιδα – Λέρος καθημερινά από  30/01/2017 έως και 13/02/2017, από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή στην ταχ. διεύθυνση ΤΘ33 - ΤΚ 85400 Λέρος ή στο e-mail: info@koispe.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 28016, fax: 22470 28015. 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του ΚοιΣΠΕ Δωδεκανήσου, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές. Ο Συνεταιρισμός διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπροθέσμως μόνο μια προσφορά και από την αξιολόγηση προκύψει ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ο ΚοιΣΠΕ Δωδεκανήσου δύναται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης.